Hervorming registratierechten gaat in vanaf juni

'Aan­ge­zien de Raad van State geen be­zwa­ren maakt, zit­ten we op sche­ma om de aan­koop­be­las­ting op ge­zins­wo­nin­gen vanaf juni te ver­la­gen naar 7 pro­cent', zo zegt Vlaams mi­nis­ter van Be­gro­ting Bart Tom­me­lein (Open VLD).

Eind vorig jaar kon­dig­de de Vlaam­se re­ge­ring een her­vor­ming van de re­gi­stra­tie­rech­ten aan voor de aan­koop van een ge­zins­wo­ning. Het al­ge­me­ne ta­rief daalt van 10 naar 7 pro­cent op de aan­koop­prijs. De be­staan­de re­ge­ling voor het klein be­schrijf van 5 pro­cent wordt af­ge­schaft, waar­door een deel van de wo­nin­gen met een laag ka­das­traal in­ko­men zwaar­der be­last wordt.

Be­doe­ling is dat de nieu­we re­ge­ling er tegen de zomer is, zo werd eind vorig jaar mee­ge­deeld. Maar de voor­bije weken was over die ti­ming on­ge­rust­heid ge­re­zen. On­ge­rust­heid die ge­vol­gen kan heb­ben voor de vast­goed­markt. Want in fe­bru­a­ri bleek al dat het aan­tal aan­ko­pen te­rug­valt.  Men­sen stel­len hun aan­koop uit omdat ze wil­len kun­nen pro­fi­te­ren van het la­ge­re ta­rief.

Die on­ge­rust­heid was onder an­de­re in­ge­ge­ven door de vraag of en in welke mate de Raad van State be­zwa­ren zou maken tegen de nieu­we re­ge­ling. Dat ad­vies is er nu.  Het hoog­ste ad­vies­or­gaan blijkt geen fun­da­men­te­le be­zwa­ren te heb­ben, enkel tech­ni­sche vra­gen en hier en daar wat vra­gen voor ver­dui­de­lij­kin­gen.

'Nu dit ad­vies bin­nen is, zul­len we dit dos­sier zo snel mo­ge­lijk op de re­ge­rings­ta­fel bren­gen en zit­ten we op sche­ma om de her­vor­ming te laten in­gaan voor de zomer', ver­ze­kert de woord­voer­ster van Bart Tom­me­lein. De mi­nis­ter zelf is op­ti­mis­tisch dat het haal­baar is om de her­vor­ming te laten star­ten vanaf juni. 'De re­ge­ring be­seft ten volle dat het be­lang­rijk is dat de over­gangs­pe­ri­o­de niet te lang duurt.'

 

Bron: De Tijd