Hoe wordt een buitenlands onroerend goed belast bij een erfenis?

Op 17 augustus 2015 werd het internationaal privaatrecht van de EU-lidstaten afgestemd op vlak van het erfrecht. Dit omdat er steeds buitenlandse goederen terechtkwamen in de erfenissen. Hier was dus een grote nood aan! Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn de enige landen binnen de EU waarop deze regeling niet van toepassing is.

Om te weten onder welk erfrecht het onroerend goed valt, moet er rekening gehouden worden met de gewone verblijfplaats van de erflater. De gewone verblijfplaats is de plaats waar u het meeste verblijft. Wanneer u het meeste in België verblijft, zal uw erfenis (waaronder u buitenlands onroerend goed) vallen onder het Belgische erfrecht. Wanneer u het meeste in het buitenland verblijft, zal uw erfenis vallen onder het erfrecht van het land in kwestie. De gewone verblijfplaats heeft in principe niets te maken met waar u gedomicilieerd staat. U kan uw domicilie in België hebben maar toch vaker in het buitenland verblijven dan in België.

Als u garantie wil dat uw buitenlandse goederen na u overlijden, onder het Belgische erfrecht vallen, kan u in uw testament verklaren dat u wenst dat uw vermogen bij overlijden onder het erfrecht valt van het land waarvan u de nationaliteit bezit.

Risico van de dubbele belasting

Wanneer u uw gewone verblijfplaats in België heeft, zal uw vermogen onder de Vlaamse erfbelasting vallen. Door bepaalde fiscale regels van het land waarin uw tweede verblijf zich bevindt, kan het mogelijk zijn dat er in dit land ook successierechten verschuldigd zijn. In dit geval spreken we van een dubbele belasting.

De Vlaamse overheid heeft ervoor gezorgd dat bij een toepassing van een dubbele belasting, sprake zal zijn van een belastingvermindering. De Vlaamse erfbelasting zal dan verminderd worden met de geheven belasting in het buitenland. Zo kan de dubbele belasting vermeden worden. Belangrijk om te weten is dat de vermindering enkel geld voor de in het buitenland gelegen onroerende goederen. Het is ook enkel voor erfbelastingen die persoonlijk verschuldigd zijn door de erfopvolger die de betrokken goederen verkrijgt.

Wanneer er dus sprake is van buitenlandse roerende goederen, zal er een dubbele erfbelasting van toepassing zijn aangezien hier geen specifieke regeling voor bestaat. Met de uitzondering van Frankrijk en Zweden, waar uw Vlaamse erfbelastingen ook verminderd zullen worden met de successierechten die betaald werden op een roerend goed.

Heb ik dan automatisch recht op deze vermindering?

Neen! Wanneer u denkt dat u recht hebt op een vermindering, dient u dit aan te vragen. Als u dit niet aanvraagt, of te laat aanvraagt, hebt u hier geen recht op en zal u mogelijks een dubbele belasting verschuldigd zijn. Wanneer de nalatenschap wordt aangegeven, dient u een betalingsbewijs van de in het buitenland betaalde erfbelasting en een afschrift van de aangifte en de berekening van de belasting (door de bevoegde buitenlandse overheid) voor te leggen. Als u deze documenten niet bezit bij het verstrijken van de indieningstermijn van de nalatenschap, wordt het successierecht berekend zonder toepassing van de vermindering.

U hebt wel nog de mogelijkheid om binnen de 5 jaar, vanaf 1 januari van het jaar waarin de erfbelasting werd gevestigd, de nodige documenten voor te leggen. Zo kan u nog steeds de vermindering krijgen.

Bronnen: